Betingelser for brug af bådpladsen

Der er mellem lejer og havnen enighed om følgende:

 1. Pladsen kan af lejer ikke fremleje / låne bådpladsen ud til andre.
 2. Pladsen følger ikke med ved salg af båd.
 3. Bådpladsen må først benyttes, når lejen er indbetalt, båden er ansvarsforsikret og forholdet er registreret og godkendt hos Mullerup Havn.
 4. Det er ikke tilladt at benytte båden som beboelse / husbåd.
 5. Trappetrin eller lignende må kun fastgøres på fenderværk.
 6. Der må ikke bores i beton / på bro / gang samt i pælene.
 7. Lejer har ansvar for egen oprydning på broen ud for pladsen.
 8. Vand og el (el er primært til opladning af batterier og småreparationer) på broerne er inkluderet i lejen for perioden 1. april til 15. november.
  Uden for denne periode betales særskilt for forbrug, hvis båden bliver i vandet.
 9. Større strømforbrug kan tillades mod betaling.
 10. Lejer sørger selv for stræktov og slanger, samt andet nødvendigt udstyr til fortøjning m.v.
 11. Lejer er orienteret om, at der i havnen kan være en del bølgeuro forårsaget af bl.a. vind og dønninger, hvorfor lejer er ansvarlig for god fortøjning og afændring.
  Havnen kan ikke gøres ansvarlig for skader på skibe m.m. forårsaget af foranstående.
 12. Gyldigt bådmærke skal opsættes på båden, så det er let synligt fra broen i forbindelse med fornyelse af lejeaftalen eller i forbindelse med ibrugtagning af bådpladsen.
 13. Standardordensreglementet er gældende for havneafsnittet.
 14. Havnen forholder sig ret til at anvende pladserne til udlejning for gæstesejlere, når lejer ikke benytter den.
 15. Havnen kan til enhver tid anvise en bådejer en anden bådplads i havnen, fx når den i bredde og/eller længde passer bedre til en anden bådplads. Pris justeres iht. ny plads.
 16. Brugere af havnen kan alene bytte pladser indbyrdes med godkendelse og betaling af gebyr til Havnen.
 17. Brugere af havnen skal vise en solidarisk opførsel for brugere og gæster samt føre et sømmeligt sprog og ikke genere øvrige brugere med kværulanteri, m.v.

Ejer af havnen er øverste myndighed i havnen og hans anvisninger skal respekteres. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra havnens område.

Havnen skal være et dejligt fristed at opholde sig i.

Lejebetaling

Der betales den til enhver tid gældende leje i henhold til Mullerup Havns priser og forretningsbetingelser. Hvert år medio december offentliggøres pris for den kommende sæson.
Mullerup Havn udarbejder faktura forud for sæsonen.

 1. Der faktureres for en hel sæson
 2. Betaling for den kommende sæson skal være modtaget hos Mullerup Havn senest den 30. december det pågældende år.
 3. Ved tildeling af plads efter juli i sæsonen betales kun leje for halvdelen af sæsonen.

Opsigelse

Opsigelse kan effektueres således:

 1. Lejemålet kan fra lejers side opsiges skriftligt til den 15. december (før sæsonen).
 2. Hvis lejer er i restance, ophører lejemålet automatisk ved sæsonens afslutning.
 3. Hvis lejer ikke returnerer lejekontrakt med bådlejers underskrift inden 8 dage fra fremsendelsen frist eller betaler rettidigt, betragtes lejemålet som ikke opstartet og nærværende tilbud om leje bortfalder.
 4. Mullerup Havn kan opsige lejemålet til den 15. december.
 5. Ved manglende opsigelse jf. pkt. 1 er lejeren forpligtet til at betale for perioden indtil næste opsigelsesfrist.
 6. Opsigelse bedes givet skriftligt til bogholderi@mulleruphavn.dk

Vilkår for bådplads i Mullerup Havn

 1. Ventelisten
  • Alle kan optages på havnens venteliste til en bådplads gebyrfrit. Et ventelistenummer kan ikke overdrages.
 1. Pladsleje
  • Pladslejen fastsættes af havnens ejer. Pladslejen betales forud og betalingen for en fast plads sker én gang årligt pr. 1. december for perioden 1. januar til efterfølgende 31. december. Ved for sen betaling af pladsleje beregnes 2% pr. påbegyndt måned i morarenter.
  • Faktura for det kommende års leje fremsendes primo december. Leje skal være indbetalt og modtaget hos Mullerup Havn senest den 30. december det pågældende år. før (fx leje for året 2023 skal være modtaget senest 30. december 2022).Igangsættes lejemålet i løbet af kalenderåret, skal indbetaling af lejen være registreret hos Mullerup Havn inden for den aftalte tidsfrist (max. 4 uger).Såfremt lejen ikke er modtaget inden for ovennævnte frister, betragtes lejemålet som opsagt. Mullerup Havn kan herefter disponere pladsen til anden side iht. havnens venteliste.
  • Såfremt lejekontrakten ikke returneres med bådlejers underskrift inden for den aftalte tidsfrist (max. 4 uger) betragtes lejemålet som ikke opstartet. Mullerup Havn kan herefter disponere pladsen til anden side iht. havnens venteliste.
  • Såfremt leje er betalt, men lejekontrakten ikke returneres med lejers underskrift inden for den aftalte tidsfrist (max. 4 uger), betragtes lejemålet som opsagt ved det pågældende års udgang.
  • Båden må først sættes i vandet, når lejen er indbetalt og registreret hos Mullerup Havn.
 1. Dokumentation af ejerforhold
  • Ved 1. ibrugtagning af bådpladsen eller efter køb af anden båd skal bådejeren kunne dokumentere, at han personligt ejer mindst 50% af den anmeldte båd. Dokumentationen kan være i form af skibsskøde, købekontrakt, faktura, tro og love erklæring eller lignende. Dokumentation for fortsat ejerskab til mindst 50% af den anmeldte båd skal til enhver tid kunne forelægges, når havnens ejer anmoder derom. I modsat fald forbeholder Mullerup Havn sig ret til at foranledige, at båden fjernes for bådpladslejers regning og risiko.
  • Havnen afgør efter eget skøn om den af bådejeren forelagte dokumentation er tilstrækkelig og kan forlange yderligere dokumentation. Enhver ændring i ejerforholdene meddeles havnen skriftligt snarest efter ændringerne. Udskiftning af tilmeldte båd, skal meddeles Havnen skriftligt snarest efter erhvervelsen.
 1. Forsikring, mærkning af båden
  • Bådpladslejeren skal holde den anmeldte båd ansvarsforsikret i eget navn og kopi af gyldig police / kvittering for betaling skal hvis påkrævet afleveres på havnekontoret. Båden kan mærkes med bådpladsens nummer af havnens personale. Båden mærkes med “MULLERUP HAVN” samt eventuelt bådnavn af bådejeren.
 1. Anvendelse af bådpladsen
  • Bådejeren må kun anvende bådpladsen til den båd, der skriftligt er anmeldt havnen. Bådejeren må ikke overdrage, udleje eller udlåne bådpladsen.
  • Enhver bådpladslejer skal holde den anmeldte båd i pæn og velholdt stand, ligesom båden altid skal være sødygtig. Havnen er berettiget til påtale, og hvis udbedringen ikke er sket efter 30 dage, kan havnen forlange båden sat på land eller bortvist fra havnen, for bådpladslejerens regning og risiko.
  • Havnen kan til enhver tid anvise en bådejer en anden bådplads i havnen, fx når den i bredde og/eller længde passer bedre til en anden bådplads. Pris justeres iht. ny plads.
  • I de tidsrum, hvor bådejeren ikke selv benytter bådpladsen, disponerer havnen over pladsen. Bådejeren har pligt til at oplyse havnen om tidspunkter, hvor bådejere ikke selv benytter pladsen.
  • Såfremt bådejeren sælger sin anmeldte båd, eller af anden årsag ikke selv benytter bådpladsen, men ønsker at bevare sin ret til pladsen, skal dette omgående anmeldes skriftligt til havnen. Bådejeren bevarer herefter retten til bådpladsen indtil udgangen af den indeværende sæson.
  • Anmeldelse om ubenyttet bådplads medfører ikke fritagelse for betaling af pladsleje. Hvis en bådpladslejer ønsker en anden plads i havnen (mindre, større eller blot en forhaling til andet steds) skal havnen modtage ønsket skriftligt senest 15. november.
  • Udskifter en bådejer sin båd med en anden båd, der i bredde og/eller længdeafviger fra den tidligere båd, kan havnen bestemme, at bådejeren opgiver sin bådplads eller evt. tvangs flyttebådpladslejeren til anden plads. Gæsteplads kan måske anvises, på disses vilkår, indtil ny fast plads kan anvises. Det påhviler bådejeren omgående skriftligt at meddele havnen enhver ændring i den anmeldte båds brugsforhold, herunder oplysninger om længere tids udlån af båden.
  • Bådpladsen må ikke, uden Havnens skriftlige tilladelse, anvendes i erhvervsmæssigøjemed, herunder bådsalg og bådudlejning.
 1. Overdragelse og opsigelse af bådpladsen
  • Bådpladsen kan kun overdrages til livsarving i lige linje eller til ægtefælle.
  • Bådpladsen følger ikke med ved salg af båd.
  • Bådpladsen kan opgives før sæsonen, og opsigelsen skal skriftligt meddeles Havnen til en 15. december.
  • Havnen kan opsige lejemålet til en 15. december.
  • Ved opsigelse skal båden være fjernet fra havnen senest ved kontraktens udløb.
  • Befinder båden sig på havnens område pr. 1. januar, vil den være at betragte som gæst, med dertilhørende gæsteleje.
 1. Overtrædelse af liggepladsvilkårene, havnens ordensreglement.
  • Såfremt en bådejer overtræder eller ikke opfylder indholdet i “Vilkår for bådplads i Mullerup Havn” eller havnens ordensreglement, fortaber bådejeren retten til bådplads i havnen. Bådejeren og eventuelle andre der har medvirket ved overtrædelse af vilkårene, eller havnens ordensreglement, vil i så fald ikke fremtidig kunne påregne at komme i betragtning til bådplads i havnen.
  • Havnens afgørelse om fortabelse af retten til havneplads kan af bådejeren indbringes for en voldgiftsret senest 4 uger efter, at der er givet meddelelse om havnens afgørelse. Voldgiftsretten består at én voldgiftsmand, der udpeges at bestyrelsen og bådejeren i fællesskab, eller hvis der ikke er enighed herom at Dansk Sejlunion. Bestyrelsen og bådejeren er enige om, at voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende i enhver henseende.
 1. Dispensation 
  • Havnens ejer kan i særlige tilfælde dispensere fra foranstående bestemmelser.
 1. Ikrafttræden
  • Med virkning fra den 1. januar 2022 træder nærværende vilkår i kraft.